Nós

As a repeated migrant, the distance from Galicia turns at times sour –that esoteric flavour we call morriña, an obstinate melancholy for our culture. But it does vanish when I come across pieces like this visual essay by Pepe Barro about the inception of the Magazine Nós, the principal platform of Galician design in the twentieth century.


Sendo emigrante repetidas veces, a distancia de Galicia tórnase por momentos agre –ese sabor esotérico que chamamos “morriña”, unha teimuda melancolía pola nosa cultura. Pero esvaece cando me atopo pezas como este ensaio visual de Pepe Barro sobre a xénese da Revista Nós, a plataforma central do deseño galego no século vinte.

O Deseño Que Hai en Nós (The Design Within Us), by Pepe Barro
A cover designed by Alfonso D. Castelao

Thanks @nosolosw for sharing it in the first place.

One response to “Nós”

  1. […] fala del Pablo no seu blog, e hai varios recursos interesantes sobre Pepe Barro que me recomendou André e que me pareceron […]

Leave a Reply